Zabezpečení tábora

Kdo se o Vás postará?
Veškeré dění na našem táboře zajišťuje tým zkušených a pravidelně školených vedoucích, kteří mají bezpečnost při práci s dětmi, hygienu, ochranu zdraví, první pomoc, pedagogika a prevenci v malíčku. Všichni mají několikaletou praxi při práci s dětmi nebo jsou na tuto práci celoročně připravováni, mnozí z vedoucích v našem kolektivu vyrostli od dětství. Hlavním vedoucím tábora je osoba s minimálně pětiletou praxí v práci s dětmi a je k této práci akreditován MŠMT.
Děti jsou pod nepřetržitým dohledem vedoucích (a to i během noci a osobního volna), obzvláště při koupání a sportovních aktivitách je zvýšený dohled. Přísně dbáme na dodržování zásad osobní hygieny, pitného režimu a ochrany zdraví. Vycházíme z let prověřených postupů a na základě návrhů a připomínek, které jsou na závěr tábora zjišťovány na základě anonymního dotazníku, každoročně přehodnocujeme vše, co je nutné vylepšit.

Co když si ublížím?

Přes veškerou péči, opatrnost a dodržování bezpečnostních pravidel se i toto může stát, a proto v táboře zajišťují zdravotníci Záchranné služby RESYS nepřetržitý zdravotní dohled. Při zajištění lékařské péče se využívá služeb místního dětského lékaře a odborných pracovišť nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Tábor splňuje a dodržuje podmínky Zákona o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovacích akcích pro děti. Již v době příprav tábora spolupracujeme a provádíme konzultace s  příslušným orgánem hygienického dozoru  (hygienickou stanicí) a ten také provádí i dozor v celém průběhu tábora.

 

Pobyt v táboře se řídí Táborovým řádem, který stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora – dospělých i dětí. Za zvláště závažné porušení táborového řádu nebo denního režimu, zejména za chování ohrožující průběh tábora, bezpečnost jeho účastníků nebo dodržování obecně závazných právních předpisů, může provozovatel na návrh hlavního vedoucího vyloučit táborníka z tábora.

 Naprosto nulovou toleranci v našem kolektivu má jakákoliv forma šikany, konzumace alkoholu, drog i kouření.

Kdykoli budeš mít nějaké trápení, neboj se přijít za kýmkoliv z vedoucích !!!

Jakýkoliv další dotaz Vám rádi zodpovíme.